Tipy a návody pre ťažné zariadenie

Ako vybrať ťažné zariadenie?

Pri výbere ťažného zariadenia je potrebné rešpektovať odporučenia jeho výrobcu, ktorý pro každú značku automobilu, modelový rad aj ročník výroby vyvíja ťažné zariadenie tak, aby rešpektovalo aerodynamiku vozidla a jeho ďalšie technické parametre. Každé ťažné zariadenie má na svojom typovom štítku uvedené tri základné hodnoty, ktoré musia byť v súlade s údajmi uvedenými v Osvedčení o registrácii vozidla alebo v návode na obsluhu vášho automobilu: 

 • ťažnú kapacitu (najvyššie možné pripojené zaťaženie) 
 • zvislé zaťaženie (hodnota vertikálne pôsobiacej sily na guľový čap ťažného zariadenia)
 • D-hodnota (technická veličina vyjadrujúca hodnotu ťahu v kilonewtonoch (kN))

Pri nákupe ťažného zariadenia v našom e-shope si s ničím takým ale nemusíte robiť hlavu, pretože náš sprievodca nákupom vás nasmeruje k tomu správnemu ťažnému zariadeniu pro vaše vozidlo. Výrobcovia automobilov schvaľujú pre svoje vozy vhodné ťažné zariadenia, takže budete iba upresňovať značku, typ auta a karosérie, rok výroby a v poslednom kroku si vyberiete z vhodných variant, ktorá značka a typ ťažného zariadenia je pro vás to pravé. 

Podľa čoho vyberať? Najprv si ujasnite, k akým účelom chcete ťažné zariadenie používať. Na výber máte z troch typov, ktoré sa medzi sebou líšia spôsobom vyhotovenia a inštalácie a tiež cenou. Účel používania ovplyvní okrem iného aj to, aký typ vyhotovenia guľového čapu je pre vás najvhodnejší. Guľové čapy jednotlivých výrobcov sa líšia dizajnom, ich princíp je ale obdobný a vy tak môžete vyberať z týchto dvoch možností.

Pevné ťažné zariadenia

V tomto prípade je celé ťažné zariadenie vrátane čapu s vozidlom trvale spojené.

Pevné ťažné zariadenie vyberte, ak: 

 • ťažné zariadenie chcete často používať
 • často ťaháte ťažšie prívesy 
 • chcete používať nosič bicyklov
 • chcete lacnejší variant
 • preferujete bezúdržbový výrobok s dlhou životnosťou

Odnímateľné ťažné zariadenia 

U tohoto typu ťažného zariadenia sa čap podľa potreby odníma a opäť nasadzuje bez toho, aby bolo potrebné použiť náradie. Vyberať môžete medzi automatickým a manuálnym spôsobom nasadzovania. 

 • Odnímateľné ťažné zariadenie vyberte, ak: 
 • ťažné zariadenie nepoužívate často 
 • vám pevné ťažné zariadenie kazí estetický dojem z vozu

Ako vybrať vhodnú elektroprípojku?

Elektroprípojka slúži k prepojeniu elektrických okruhov vozidla a prívesu. Pri nákupe ťažného zariadenia vám odporučíme tú správnu elektroprípojku, ktorá odpovedá vášmu vozidlu a zvolenému ťažnému zariadeniu. Podľa účelu použitia ťažného zariadenia potom môžete voliť medzi 7 pinovou a 13 pinovou elektroprípojkou. 

Kedy vybrať 7pinovú elektroprípojku?

 • pre nebrzdený príves do 750 kg 

Kedy vybrať 13pinovú elektroprípojku? 

 • pre karavan 
 • pre nosič bicyklov 

Rozhodnúť sa môžete tiež medzi typovou elektroprípojkou (určenou pro konkrétne vozidlo) a univerzálnym variantom, ktorý môže byť s modulom alebo bez. 

Kedy vybrať univerzálnu elektroprípojku bez modulu? 

pre vozidlá, ktoré nemajú integrovaný systém CAN-BUS a funkciu kontroly svetiel Check Control 

Kedy vybrať univerzálnu elektroprípojku s modulom? 

pre vozidlá, ktorá majú systém CAN-BUS a funkciu kontroly svetiel Check Control 

Kedy vybrať typovú elektro prípojku? 

pre moderné automobily s radom elektrických funkcií

Ako namontovať ťažné zariadenie?

Pokiaľ nakúpite ťažné zariadenie u nás, odporučíme vám spoľahlivé montážne strediská vo vašom okolí, takže vy si len dohovoríte termín a o viac sa starať nemusíte. Registrovaný autoservis vám potvrdí typový list, ktorý dostanete k nákupu každého ťažného zariadenia a ktorý potom slúži ako potvrdenie o vhodnosti zvoleného zariadenia pro daný typ auta aj odbornosti montáže, čím vyriešite aj formality potrebné pro prihlásenie ťažného. 

Pozrite sa, kde vo vašom okolí profesionálne montujeme naše ťažné zariadenia

Ťažné zariadenie je možné namontovať tiež svojpomocou. V tom prípade je potrebné postupovať presne podľa manuálu a dať si pozor predovšetkým na správne pripojenie elektroprípojky, čo môže byť značný problém predovšetkým u moderných vozidiel. U nových vozidiel potom vplyvom tohto zásahu dôjde k obmedzeniu záruky. 

Ako prihlásiť ťažné zariadenie?

Zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 30 dni odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Na základe dohody s MDVRR SR bolo upravené zapisovanie schváleného zariadenia na spájanie vozidiel už evidovaného vozidla (dodatočná montáž). 

Uvedené zápisy u spájacích zariadení typu GUĽA 50“ (nie točnica a pod.) u vozidiel kategórie L7e, M a N už od 1.1.2014 nebudú vykonávať okresné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ale táto pôsobnosť prejde na príslušný dopravný inšpektorát.

Vozidlá kategórie O, T, C a R musia byť spájacím zariadením vybavené už priamo od výrobcu; v tomto prípade môže isť iba o výmenu spájacieho zariadenia.

Vozidlá kategórie PS nemôžu byť vybavené spájacím zariadením, pokiaľ pri schválení vozidla nebolo určené inak.

Ostatné zápisy podľa zákona č. 106/2018 Z. z. zostávajú bez zmien (sú to iné schválené systémy a samostatné technické jednotky, LPG, iné prestavby a pod.)

Pri zápise spájacieho zariadenia je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • osvedčenie o evidencii časť II a časť I alebo čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení, ak bolo osvedčenie odcudzené alebo stratené, alebo potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II; ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané v cudzine aj úradný preklad potvrdenia o jeho zadržaní, to neplatí pri zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II v  Slovenskej republike,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia a
 • doklad o schválení spájacieho zariadenia, ktorým môže byť
  a) typové schválenie ES
  b) homologizácia
  c) národné typové schválenie orgánom v Slovenskej republike
  d) potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.

Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia vydáva montážna organizácia, ktorá vykonala montáž spájacieho zariadenia a ktorej zamestnanci sú na tento účel vyškolení. V potvrdení o montáži spájacieho zariadenia musí byť jednoznačne určené, na ktoré vozidlo sa spájacie zariadenie namontovalo (druh vozidla, značka, obchodný názov, typ/variant/verzia, identifikačné číslo VIN, evidenčné číslo vozidla, ak ide o evidované vozidlo) a údaje o spájacom zariadení (trieda, značka, typ, schvaľovacia značka a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia). Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia môže byť montážnou organizáciou nazvané aj inak, napríklad typový list, montážny list a podobne.

Vozidlo pri zápise spájacieho zariadenia nie je nevyhnutne potrebné pristavovať na orgán Policajného zboru.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o zápis spájacieho zariadenia, ktoré bolo použité na inom vozidle, je potrebné, aby pôvodný vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla zaevidoval najskôr demontáž spájacieho zariadenia.

Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou triedy A50-X bez použitia náradia, musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, napríklad s nosičom bicyklov.

Orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 6 eur za vydanie každého osvedčenia o evidencii časť I aj časť II, to znamená spolu 12 eur.

Ak v súvislosti so zmenou údajov vystavil nové osvedčenie o evidencii časť II okresný úrad, orgán Policajného zboru vyberie len poplatok vo výške 6 eur za vydanie osvedčenia o evidencii časť I.

Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie za tento doklad poplatok vo výške 30 eur, pričom poplatok vo výške 6 eur už nevyberá.

 

 

Browse great content about HTML coding in our blog section. You will find great tips on how to implement user-friendly features in your website.