Ochrana osobných údajov

Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov informujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES účinným od 25. 5. 2018 (ďalej len: „GDPR”) subjekty údajov, ktorých osobné údaje spracovávame, o všetkých činnostiach spracovania a o zásadách ochrany súkromia subjektov údajov.

I.

Základné ustanovenia

1. Správcom Vašich osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 GDPR je spoločnosť Vamot SK, spol. s r.o., IČ: 52183319 so sídlom Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Vamot SK spol. s r.o.,  Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca

email: info@vamot.sk

telefón: +421 911 853 331

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nie je povinný menovať poverenca pre ochranu osobných údajov podľa čl. 37 GDPR. 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/tla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné (meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo) a kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) a údaje potrebné pro plnenie zmluvy (napr. bankové spojenie). 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je potrebným predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť,

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vo zmysle čl. 22 GDPR. 

IV.

Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje 

po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (tj. po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve a daňovými zákonmi za účelom plnenia povinností v oblasti vedenia účtovníctva a daní (tj. po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnila transakcia). 

po dobu, dokiaľ nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pro účely marketingu, najviac 10 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú subdodávatelia, dodávatelia, zasielatelia, účtovníci 

Podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 

zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

zaisťujúci marketingové služby.

2. Správca postupuje osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovateľmi mailingových služieb / cloudových služieb. 

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 

právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 

právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. 

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 

právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pro ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk, najmä šifrovaním, heslami a zálohovaním a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä uzamknutím. 

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 25. 5. 2018.