Všeobecné obchodné podmienky

VAMOT SK, spol. s r.o.
so sídlom Čadca– Sládkovičova 1700 , PSČ 022 01
IČO: 52 183 319 
zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde Žilina , oddiel Sro, vložka 71806/L
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:
http://www.vamot.sk/

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou VAMOT SK, spol. s r.o. ako predávajúcim (prenajímateľom) a zákazníkom (odberateľom, kupujúcim, nájomcom). Tieto všeobecné obchodné podmienky sa osobitne vzťahujú na zmluvy, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu ako zmluvy na diaľku, a to pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.taznezariadenia.sk. Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán; sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou VAMOT SK, spol. s r.o. a zákazníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmito obchodnými podmienkami a  Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v rozsahu, v akom sa ho týkajú, a  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu, predávajúcim, dodávateľom tovaru a služieb a prenajímateľom je spoločnosť  VAMOT SK, spol. s r.o. 
so sídlom Čadca– Sládkovičova 1700 , PSČ 022 01, Slovenská republika
IČO: 52 183 319
IBAN: SK94 7500 0000 0040 2681 9688
BIC: CEKOSKBX 

Telefón: +421 903828357
E-MAIL: info@vamot.sk

 

2. POJMY

2.1. Na účely zákonných ustanovení o ochrane spotrebiteľa a zmluvy uzatvorenej na diaľku:

 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • Predávajúcim je spoločnosť VAMOT SK spol, s r.o.. Je to osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia,
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

2.2. Zákazník plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

2.3. Na vzťah medzi spoločnosťou VAMOT SK spol, s r.o., a zákazníkom, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

2.4 Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1 Predávajúci sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za tlačové či textové chyby a za chybné či neúplné údaje uvedené na webových stránkach. Pre výber správneho tovaru predávajúci odporúča kupujúcemu overiť jeho kompatibilitu s vozidlom v návode na inštaláciu tovaru a v pokynoch pre prevádzku vozidla.3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovaru, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po čas, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje rovnako informácie o výdavkoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o výdavkoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia  Slovenskej republike.
3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").
3.5. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané výdavky na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
3.7. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.
3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim odoslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, odošle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
3.10. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
3.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Výdavky vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (výdavky na internetové pripojenie, výdavky na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto výdavky sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné výdavky spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese sídla predávajúceho;
4.1.2. bezhotovostne platobnou kartou
4.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4026819688/7500, SK9475000000004026819688 vedený pri spoločnosti ČSOB (ďalej len „účet predávajúceho”);

4.1.4. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay, dobierkou v hotovosti pri předávní tovaru,
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu rovnako aj výdavky spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj výdavky spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho preddavok alebo inú podobnú platbu.
4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prebierke tovaru.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny alebo jej časti ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru - vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a odošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.8. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

5.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

5.1.Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

5.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

5.1.2. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený na želanie kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
5.1.3. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiesený s iným tovarom,
5.1.4. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci spotrebiteľ z obalu zložil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
5.2. Predávajúci je povinný kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru do 5 dní po prevzatí tovaru. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obalu, nesmie vykazovať známky opotrebenia alebo poškodenia. Výdavky vrátenia tovaru nesie kupujúci spotrebiteľ.
5.3. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne zarátať proti nároku kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený alebo čiastkovo spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej.
5.4. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim spotrebiteľom alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci spotrebiteľ bude súhlasiť. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu spotrebiteľovi skôr, ako mu kupujúci spotrebiteľ tovar vráti.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné výdavky spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť výdavky spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. výdavky spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu preberať.
6.5. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je objednaný tovar, ktorý je dostupný skladom, predávajúcim expedovaný najneskoršie deň nasledujúci po dni objednania. O termíne dodania tovaru, ktorý nie je skladom, bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne. Za miesto určené kúpnou zmluvou na prebierku tovaru dopravcovi platí sklad predávajúceho na adrese jeho sídla.
6.6. Ak predá predávajúci dopravcovi vec na prepravu ku kupujúcemu v mieste určenom kúpnou zmluvou, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody predaním veci dopravcovi v tomto mieste, a ak nebolo miesto dohodnuté, predaním prvému dopravcovi pre prepravu do miesta určenia.
6.7. Pokiaľ nie je dohodnuté odlišne, sú ťažné zariadenia dodávané bez elektroprípojky. Príslušná univerzálna alebo typová elektroprípojka sa objednáva samostatne.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Pokiaľ má preberaný tovar v čase, kedy kupujúci vec prebral, nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na zvyčajný alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), ide o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

7.2. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
7.3. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiesti mesiacov od preberania tovaru kupujúcim spotrebiteľom, berie sa to tak, že vec bola chybná už pri preberaní.
7.4. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci spotrebiteľ pred preberaním o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
7.5. Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví až neskoršie. Právo kupujúceho podnikateľa zakladá aj chyba neskoršie vzniknutá, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
7.6. Kupujúci je povinný oznámiť chybu predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť.
7.7. V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):
7.7.1. odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci
7.7.2. bezplatné odstránenie chyby opravou
7.7.3. vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy
7.8. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
7.9. Pri chybe, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
7.10. Ak sa objavila odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, na výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
7.11. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci pri predávajúcom na adrese jeho sídla. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci preukázateľne uplatní pri kupujúcom svoje právo z chybného plnenia.
7.12. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku bežného opotrebenia alebo nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku, či z dôvodov, kedy boli na tovar kladené neúmerné požiadavky (napr. preťažovanie nákladu vozidla alebo prívesu).
7.13. Predávajúci rovnako nezodpovedá za škodu v prípade, kedy bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý nebol výrobcom schválený, ani za chybu spôsobenú použitím (montážou) nevhodného výrobku na konkrétny automobil.
7.14. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ochrana osobných údajov (podľa GDPR)

8.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

8.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

8.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

8.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: Titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

8.6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8.7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

8.8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

8.9 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

8.10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

8.11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu, súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.

8.12. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

8.13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

9. DORUČOVANIE

9.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve alebo vzájomnou dohodou strán stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpeniu od zmluvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.

9.2 Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého preberanie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
9.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú na užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

10. SPROSTREDKOVANIE MONTÁŽE

10.1. Spotrebiteľ má možnosť objednať si na internetovej stránke dodávateľa umiestnenej na adrese www.vamot.sk montáž ťažného zariadenia a elektroprípojky na nezávislom montážnom pracovisku.

10.2. Ceny uvedené za montáže sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od skutočného stavu vozidla, napr. po nehode, úprave, oprave, s nadmernou koróziou podvozka apod. Pokiaľ dôjde ku zmene ceny, bude o jej výške spotrebiteľ informovaný montážnym pracoviskom pred začatím montáže.
10.3. Dodávateľ zaručuje, že je montážne pracovisko odborne spôsobilé na montáž ťažného zariadenia a má s touto činnosťou preukázateľnú prax a skúsenosti. Každé montážne pracovisko zaradené medzi partnerské servisy dodávateľa bolo dodávateľom navštívené a preverené.
10.4. Dodávateľ zaručuje, že montážne pracovisko disponuje poverením k montáži ťažných zariadení dodávaných dodávateľom v zmysle predpisov ministerstva dopravy pre prihlásenie do evidencie vozidiel na dopravnom odbore príslušného úradu bez povinnosti návštevy STK.
10.5. Montážne pracovisko bude telefonicky alebo elektronickou poštou kontaktovať spotrebiteľa cca do 4 hodín po zakúpení a uhradení ceny tovaru.
10.6. Termín montáže bude podľa možností montážneho pracoviska stanovený podľa zadaného preferovaného termínu v objednávke alebo, ak to nebude možné, najneskoršie do 10 dní v dohodnutom náhradnom termíne.
10.7. Dodávateľ na základe internetovej objednávky zaistí na trovy spotrebiteľa prepravu zakúpeného tovaru do montážneho pracoviska. Spotrebiteľ si môže zvoliť vlastný odber tovaru a sám si zaistiť jeho doručenie do montážneho pracoviska.
10.8. Dodávateľ spotrebiteľovi zaručuje, že tovar doručený do montážneho pracoviska bude riadne uskladnený do času montáže, a ak dôjde k jeho strate alebo poškodeniu pred začatím montáže (pristavením vozidla k montáži), nahradí spotrebiteľovi kúpnu cenu alebo bezplatne dodá porovnateľný tovar.
10.9. Pri uplatnení požiadavky na náhradu škody spôsobenej montážnym pracoviskom je spotrebiteľ povinný spísať s montážnym pracoviskom zápisnicu o poškodení alebo strate tovaru a tu spoločne s požiadavkou na náhradu škody predať dodávateľovi.
10.10. Ak odstúpi spotrebiteľ do 14 dní od uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku pred realizáciou montáže, postupuje sa podľa všeobecných obchodných podmienok dodávateľa. Spotrebiteľ je povinný o odstúpení od kúpnej zmluvy a o zrušení montáže informovať v dostatočnom predstihu montážne pracovisko. Dodávateľ zaistí prepravu vráteného tovaru od montážneho pracoviska do svojho skladu na trovy spotrebiteľa a tento výdavok uplatní v dobropise za tovar.
10.11. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ sa nedostaví v dohodnutom termíne na montáž, alebo si nedohovorí v dostatočnom predstihu (najmenej 3 dni pred dohodnutým termínom) s montážnym pracoviskom náhradný termín, sprostredkovanie montáže bude považované za zrušené a montážnemu pracovisku vzniká právo účtovať storno poplatok podľa vlastných obchodných podmienok.
10.12. Po realizácii montáže tovaru nie je možné od kúpnej zmluvy v 14dennej lehote odstúpiť.
10.13. Ak sa nedostaví spotrebiteľ na dohodnutú montáž bez toho, že by odstúpil od kúpnej zmluvy, a ak si nevyzdvihne na montážnom pracovisku osobne uskladnený tovar do 5 dní po dátumu termínu nerealizovanej montáže alebo dátumu, kedy bol montážnym pracoviskom vyzvaný na vyzdvihnutie tovaru, bude tovar na trovy spotrebiteľa odoslaný na adresu predávajúceho.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Spoločnosť VAMOT SK spol, s r.o., si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

11.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

11.3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

11.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

11.5 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Čadca  dňa 3.3.2019

VAMOT SK spol, s r.o.